CHELTENHAM STRIPE BY LIFESTYLE

Royal Blue
Royal Blue

Cheltenham Stripe by Lifestyle 100% Wool Loop Carpet

Slate
Slate

Cheltenham Stripe by Lifestyle 100% Wool Loop Carpet

Hazel
Hazel

Cheltenham Stripe by Lifestyle 100% Wool Loop Carpet

Midnight
Midnight

Cheltenham Stripe by Lifestyle 100% Wool Loop Carpet

Duck Egg
Duck Egg

Cheltenham Stripe by Lifestyle 100% Wool Loop Carpet

Burgandy
Burgandy

Cheltenham Stripe by Lifestyle 100% Wool Loop Carpet

Charcoal
Charcoal

Cheltenham Stripe by Lifestyle 100% Wool Loop Carpet

Aubergine
Aubergine

Cheltenham Stripe by Lifestyle 100% Wool Loop Carpet